;

Chojniczki są miejscowością położoną na terenie Gminy Chojnice w woj.pomorskim.
Obecnie jest to najdynamiczniej rozwijająca się wieś pod względem budownictwa.
Sołectwo Chojniczki jest jednostką pomocniczą Gminy tworzona przez Radę Gminy Chojnice w drodze uchwały na zasadach określonych w STATUCIE Gminy.
Organami sołectwa są:
- zebranie wiejskie-jako organ uchwałodawczy
-SOLTYS - jako organ wykonawcza
-Rada Sołecka - wspiera sołtysa w jego pracy Zadania Sołtysa i Rady sołeckiej określone są w STATUCIE SOLECTWA
Dla sołectwa został opacowany PLAN ODNOWY SOŁECTWA który zawiera cztery główne priorytety:
- poprawa infrastruktury -ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów przyrodniczych
-poprawa warunków społeczno ekonomicznych mieszkańców wsi ochrona środowiska i opieka nad estetyką sołectwa
W ww. planie oprócz priorytetów przedstawiono również nastepujące zagadnienia:
-mocne strony
-słabe strony
-szanse
- zagrożenia
- oraz kosztorys poszczególnych przedsięwzięć na lata 2007-2013.
Połączenie z centrum Chojnic umożliwiają autobusy komunikacji miejskiej linia nr 2 Sołectwo
Chojniczki zamieszkiwane jest przez ponad 1104osób na dzień 30.06.2016
Obszar sołectwa wynosi 872.4227 hektary.
Na dzień dzisiejszy przeważającą część mieszkańców Sołectwa Chojniczki stanowią ludzie młodzi, którzy coraz częściej, aby móc żyć godnie biorą swój los w swoje ręce i zakładają własną działalność gospodarczą ( obecnie działa na terenie sołectwa 12 przedsiębiorstw, jednakże, ich liczba systematycznie rośnie), coraz mniejsza ilość osób zamieszkujących sołectwo utrzymuje się z rolnictwa. ( Na dzień dzisiejszy jest to około 30% liczby mieszkańców) W sołectwie nie ma szkoły z stąd też dzieci uczęszczają do szkół w sąsiednich miejscowościach, szkoła podstawowa znajduje się w Charzykowach zaś przeważająca część gimnazjalistów uczy się w Gimnazjum Nr 3 w Chojnicach. Dzieci do szkół dowożą autobusy MZK. W sołectwie Chojniczki realizuje się stopniowo coraz więcej inwestycji oraz odbywa się szereg imprez m.in.: zabawy dożynkowe, festyny okolicznościowe, turnieje sportowe, zabawy i konkursy z okazji „Dnia Dziecka”, Gwiazdki itp. Na terenie Sołectwa Chojniczki nie odnajdziemy wprawdzie żadnych interesujących zabytków wpisanych do ewidencji zabytków województwa pomorskiego, jednakże są to tereny godne obejrzenia. Atutem sołectwa bez wątpliwości jest położenie w pobliżu jeziora Niedzwiedzie, a także duża ilość lasów okalających sołectwo. Jednak tereny przy jeziorze nie są odpowiednio zagospodarowane (np. brak jakiegoś lokalu gastronomicznego, gdzie można byłoby odpocząć, posilić się) a droga dojazdowa jest w fatalnym stanie... Ostatnio, co godne jest podkreślenia, wysiłkiem mieszkańców, a w głównej mierze sołtysa znacząco poprawił się wizerunek sołectwa. Szczególnie uroczo prezentują się tereny okalające staw w Chojniczkach. Godnym podkreślenia faktem jest, że sołectwo znajduje się w niedużej odległości od popularnej miejscowości turystycznej, jaką są Charzykowy... Nie ulega wątpliwości, że Chojniczki nie są w stanie konkurować z miejscowością Charzykowy pod względami imprez kulturalnych i wszelkich innych wydarzeń o takim charakterze, jednakże niektórzy pragną wypocząć w spokoju bez tego zgiełku i natłoku ludzi, jaki zauważyć możemy w Charzykowach, pragną swój wolny czas spędzić bardziej kameralnie - tutaj upatrywałbym szansę dla Chojniczek. Jednakże jak już wspomniałem fatalny stan drogi dojazdowej do jeziora, brak tzw. małej gastronomii, ale także brak ratownika czy zaniedbane pomosty wędkarskie jak również brak reklamy powoduje, że potencjał miejscowości nie jest do końca wykorzystany .

 


 chojniczki@chojniczki.eu


HARMONOGRAM